Kanonist
Sodišče

Blog

Spremembe kanonov 694 in 729 ZCP

(foto: Vatican News)

(foto: Vatican News)

 



Papež Frančišek je z apostolskim pismom Communis vita, napisanim 19. marca 2019, vnesel nekatere spremembe v kan. 694 in kan. 729 Zakonik cerkvenega prava.

Tiskovni urad Svetega sedeža je pismo objavil 26. marca 2019, z objavo v L’Osservatore Romano pa je bilo razglašeno 27. marca 2019 na str. 9. V veljavo bo stopilo 10. aprila 2019.

Apostolsko pismo
Communis vita
(Življenje v skupnosti)

Življenje v skupnosti je eden od bistvenih elementov redovniškega življenja in zato »redovniki prebivajo v svoji redovni hiši, držeč se skupnega življenja, in je ne zapuščajo, razen z dovoljenjem svojega predstojnika« (kan. 665 § 1 ZCP). Izkušnja zadnjih let pa je pokazala, da so bile ugotovljene situacije povezane z nezakonito odsotnostjo iz redovne hiše, med katerimi so se redovniki odtegnili oblasti zakonitega predstojnika in jih včasih ni bilo moč izslediti.

Zakonik cerkvenega prava nalaga predstojniku naj poišče nezakonito odsotnega redovnika, da bi mu pomagal vrniti se in vztrajati pri lastni poklicanosti (prim. kan 665 § 2 ZCP). Nemalokrat pa se zgodi, da predstojnik ni sposoben odkriti odsotnega redovnika. Glede na določbo Zakonika cerkvenega prava, je moč po preteklih najmanj šestih mesecih nezakonite odsotnosti (prim. kan. 696 ZCP), začeti postopek za odslovitev iz ustanove po vnaprej določenem predpisu (prim. kan 697 ZCP).
Ko pa se ne ve, kje redovnik stanuje, je dejanskemu stanju težko dati pravno gotovost.

Zato, ob tem da ostane isto, kar je določeno v pravu glede odslovitve po šestih mesecih nezakonite odsotnosti, z namenom, da se pomaga ustanovam pri ohranjanju potrebne discipline in da se lahko začne postopek za odslovitev nezakonito odsotnega redovnika, še posebej v primerih neizsledljivosti, sem se odločil dodati h kanonu 694 § 1 ZCP med vzroke za odslovitev ipso facto iz ustanove tudi daljšo nezakonito odsotnost iz redovne hiše, ki je trajala najmanj dvanajst nepretrganih mesecev, z istim postopkom, kot je opisan v kan. 694 § 2 ZCP. Razglasitev dejstva višjega redovnega predstojnika, da bo imela pravne učinke, mora potrditi Sveti sedež;
za škofijskopravne ustanove pa jo potrdi škof, kjer je glavni sedež ustanove.

Uvedba te nove številke v § 1 kan. 694 pa poleg tega zahteva spremembo kan. 729,
ki se nanaša na svetne ustanove, za katere ni predvidena uveljavitev neobvezne odslovitve za nezakonito odsotnost.

Ob upoštevanju vsega tega odločam torej, kot sledi:


1. člen: Kan. 694 ZCP je v celoti zamenjan s sledečim besedilom:

§ 1. S samim dejanjem velja za odslovljenega iz ustanove član, ki:
1. je javno odpadel od katoliške vere;
2. je sklenil ali, tudi samo civilno, poskušal skleniti zakon;
3. je bil nezakonito odsoten iz redovne hiše v smislu kan. 665 § 2, nepretrgano dvanajst mesecev, upoštevajoč tudi neizsledljivost redovnika samega.
§ 2. V teh primerih naj višji predstojnik s svojim svetom brez kakršnegakoli odlašanja, ko je zbral dokaze, da izjavo, da pravno obstaja razlog za odslovitev.
§ 3. V primeru, ki ga predvideva § 1 št. 3, mora biti ta izjava, da bo pravno obstajala, potrjena s strani Svetega sedeža. Za škofijskopravne ustanove jo potrdi škof, kjer je glavni sedež ustanove.

2. člen: Kan. 729 ZCP je v celoti zamenjan s sledečim besedilom:

Član se odslovi iz ustanove po določbi kan. 694 § 1, 1 in 2 ter 695; konstitucije naj razen tega določijo druge razloge za odslovitev, da so le sorazmerno tehtni, zunanji, je zanje odgovoren in so pravno dokazani, in se ohrani način postopka, kakor je določen v kan. 697-700. Glede odslovljenega naj se uporabi predpis kan. 701.


Kar je sklenjeno s tem apostolskim pismom v obliki motuproprija, odločam, da ima dokončno in stalno veljavo, ne glede na katero koli nasprotno stvar, četudi je ta vredna posebne omembe in da se razglasi z objavo v L'Osservatore Romano ter da stopi v veljavo 10. aprila 2019. Objavi se v uradni razlagi Acta Apostolicae Sedis.

Dano v Rimu, pri Sv. Petru, 19. marca 2019, na praznik sv. Jožefa, v sedmem letu pontifikata.

Frančišek


Povzeto po Vatican News

Sebastijan Valentan