Kanonist
Sodišče

Iz pravilnika Teološke fakultete

Iz Pravilnika Teološke fakultete

Iz Pravilnika Teološke fakultete

Regula sv. Benedikta - foto: splet

Regula sv. Benedikta - foto: splet

 

Eden izmed desetih inštitutov Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je tudi Inštitut za kanonskopravne vede pri Katedri za cerkveno pravo, ki ga vodi njegov predstojnik.

Inštitut je organizacijska podenota predvsem znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Člani inštituta so visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski sodelavci, ki so zaposleni na Teološki fakulteti. V delo inštituta so lahko vključeni tudi zunanji sodelavci.

Dejavnosti inštituta se povezujejo s sorodno katedro in drugimi raziskovalnimi organizacijami, centri in pravnimi ter fizičnimi osebami zunaj fakultete.

Dekan 2.png

Tajnik kot vodja tajništva skrbi da, delo inštitutov poteka v skladu z zakoni, predpisi ministrstev, statutov univerze ter drugimi akti.

Dejavnosti inštitutov, programskih in projektnih skupin in njihovo finančno poslovanje ureja Pravilnik za znanstvenoraziskovalno dejavnost Teološke fakultete, ki ga sprejme senat fakultete. Delo inštitutov, programskih in projektnih skupin nadzoruje komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost in senat fakultete.

Področja delovanja inštituta so:

-          znanstvenoraziskovalne in aplikativno-uporabne dejavnosti

-          pripravljanje in izvajanje projektov

-          recenzije raziskovalnih del

-          sistematična vzgoja raziskovalnega osebja

-          objavljanje znanstvenih in raziskovalnih del

-          organiziranje znanstvenih posvetov in strokovnih srečanj

-          druge raziskovalne dejavnosti