Kanonist
Sodišče

Blog

V Vatikanu začetek škofovske sinode o mladih. Kaj o njej pravi kanonsko pravo?

Papež Frančišek z mladimi (foto: repubblica.it)

Papež Frančišek z mladimi (foto: repubblica.it)


V Vatikanu bo od 3. do 28. oktobra 2018 pod geslom: »Mladi, vera in razločevanje poklicanosti« potekalo 15. splošno redno zborovanje škofovske sinode o mladih, ki se ga iz Slovenije udeležuje mariborski nadškof metropolit mons. mag. Alojzij Cvikl, DJ. Informacije o sinodi mladih je v slovenskem jeziku zbralo društvo SKAM.

Kaj kanonsko pravo pove o sinodi?

Škofovska sinoda je zborovanje iz različnih delov sveta izbranih škofov, ki se ob določenih časih zberejo, da pospešujejo tesno povezanost med rimskim papežem in škofi in z nasveti pomagajo rimskemu papežu pri skrbi za ohranjanje in rast vere in nravi, pri ohranjevanju in utrjevanju cerkvene discipline pa tudi pri pretresanju vprašanj, ki se tičejo delovanja Cerkve v svetu. Škofovska sinoda ima pravico razpravljati o vprašanjih, ki jih je treba premisliti, in izraziti želje, ne pa o njih odločiti ali o njih izdati odloke, razen če jim je za določene primere rimski papež dal oblast odločiti, in mora v tem primeru sklepe sinode potrditi.

Pravice papeža

Škofovska sinoda je neposredno pod oblastjo rimskega papeža, ki ima pravico:

1. sklicati sinodo, kolikorkrat se to njemu zdi primerno, in določiti kraj, kjer naj bodo zborovanja;
2. potrditi izvolitev članov, ki jih je po določbi posebnega prava treba izvoliti, ter določiti in imenovati druge člane;
3. po določbi posebnega prava pravočasno pred sinodo določiti vsebino vprašanj, ki jih jetreba obravnavati;
4. določiti vrstni red razpravljanja;
5. sam ali po drugih predsedovati sinodi;
6. samo sinodo zaključiti, premestiti, prekinili in razpustiti.

Škofovska sinoda se more zbrati na splošnem rednem ali izrednem zborovanju, na katerem se namreč razpravlja o stvareh, ki se neposredno tičejo blagra vse Cerkve, ali tudi na posebnem zborovanju, na katerem pa se razpravlja o stvareh, ki se neposredno tičejo določene ali določenih regij.

Kdo sestavlja sinodo?

a)      Škofovsko sinodo, ki se zbere na splošnem rednem zborovanju, sestavljajo člani, od katerih je večina škofov, ki jih za posamezna zborovanja izvolijo škofovske konference na način, ki ga določa posebno pravo o sinodi; nekateri so določeni v moči istega prava; druge imenuje neposredno rimski papež; tem se pridruži nekaj članov kleriških redovnih ustanov, ki se izvolijo po določbi istega posebnega prava.

b)      Škofovsko sinodo, ki se zbere na splošnem izrednem zborovanju, da bi razpravljala o stvareh, ki zahtevajo hitro rešitev, sestavljajo člani, katerih večina so škofje, ki se določijo po posebnem pravu sinode zaradi službe, ki jo opravljajo, druge pa neposredno imenuje rimski papež; tem članom se pridružijo nekateri člani kleriških redovnih ustanov, ki se izvolijo po določbi istega prava.

c)       Škofovsko sinodo, ki se zbere na posebnem zborovanju, sestavljajo člani, ki so odbrani predvsem iz tistih regij, za katere je bila sklicana, po določbi posebnega prava, ki velja za sinodo.

Kaj se zgodi ob zaključku sinode?

Ko rimski papež zaključi zborovanje škofovske sinode, preneha naloga, ki je bila na njej zaupana škofom in drugim članom. Če se po sklicu sinode ali v času trajanja sinode izprazni apostolski sedež, se po samem pravu zborovanje sinode prekine, in enako naloga, ki je bila članom na njej zaupana, dokler novi papež ne odloči, ali naj se zborovanje razpusti ali nadaljuje.

Škofovska sinoda ima stalno glavno tajništvo, ki mu predseduje od rimskega papeža imenovani glavni tajnik, temu pa pomaga svet tajništva, sestavljen iz škofov, izmed katerih nekatere po določbi posebnega prava izvoli sama škofovska sinoda, druge pa imenuje rimski papež; vsem pa preneha služba, ko se začne novo splošno zborovanje. Za katerokoli zborovanje škofovske sinode se poleg tega postavi eden ali več posebnih tajnikov, ki jih imenuje rimski papež in ostanejo v službi, ki jim je zaupana, samo do konca zborovanja sinode.

(Kanoni 342-348 Zakonika cerkvenega prava)

 

Papež Frančišek je 15. septembra 2018 izdal apostolsko konstitucijo o škofovski sinodi: Episcopalis communio (original).

Generalno tajništvo škofovske sinode je 01. oktobra 2018, v skladu s 26. členom zgoraj omenjene konstitucije, izdalo Navodilo o sinodalnih zasedanjih in o delovanju generalnega tajništva.

Sebastijan Valentan