Kanonist
Sodišče

Blog

Ustavno sodišče zavrglo pobudo

(foto: Radio Ognjišče)

(foto: Radio Ognjišče)

 


Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za preizkus pobude Janje Škrjanc, Jesenice, na seji 13. marca 2019 izdalo sklep, s katerim je zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 5. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07 in 100/13) in podalo sledečo

obrazložitev:

1. Pobudnica izpodbija v izreku navedeno določbo Zakona o verski svobodi (ZVS). Zatrjuje, da je v neskladju z 41. členom Ustave, ker posameznikom ne omogoča zavrnitve udeležbe pri obveznem sofinanciranju registriranih verskih skupnosti.

Določba naj bi bila v neskladju tudi s 14. členom Ustave, ker naj pobudnici ne bi zagotavljala enakih pravic, ki so zagotovljene zgolj pripadnikom registriranih verskih skupnosti ter izhajajo iz 41. člena Ustave in odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 46/10, in OdlUS XIX, 4, 81. točka obrazložitve). Prav tako naj bi bila določba v neskladju s tretjim in petim odstavkom 15. člena Ustave, ker naj bi bila pritožnica prikrajšana za svobodno odločitev o morebitni podpori določene verske skupnosti, zakonska določba pa naj bi upoštevala zgolj pozitiven vidik pravice do izpovedovanja vere in zanemarjala negativnega.  

2. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) v drugem odstavku 24.b člena določa, kaj mora vsebovati pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega predpisa. Med drugimi zahtevami je določeno, da mora pobuda vsebovati tudi podpis vložnika (peta alineja prvega odstavka 24.b člena ZUstS v zvezi z II. točko Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17 – v nadaljevanju Poslovnik). Pobudnica vložene pobude ni lastnoročno podpisala.

3. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS niso izpolnjeni. Ker pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti ne izpolnjuje pogojev iz navedene določbe ZUstS, jo je Ustavno sodišče zavrglo.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnici in sodnik Jaklič, Korpič – Horvat in Šugman Stubbs.

dr. Rajko Knez,
predsednik Ustavnega sodišča RS

Vir: USRS

Sklep v pdf

Sebastijan Valentan